Ons team

Het team van De Blauwe Morgenster bestaat uit een gemotiveerd (vrijwel allen) daltongecertificeerd team. We bieden ruimte om talenten binnen het team te ontplooien en om van en met elkaar te leren. Samen zetten we ons als team in voor een professionele cultuur op onze school waarin we actief de daltonvisie toepassen en oog hebben voor talentontwikkeling.

Samenstelling van ons team
 • Groepsleerkrachten: soms heeft een groep één groepsleerkracht en soms twee. In dat geval zijn beiden verantwoordelijk voor de groep. Het spreekt voor zich dat zij elkaar op de hoogte houden van de zaken die spelen in de klas. 
 • Intern begeleiders: zij zijn belast met het coördineren van de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Dit kan zijn op cognitief, sociaal of gedragsmatig gebied. De begeleiding richt zich op de leerling, de ouders, de leerkrachten of een combinatie hiervan. Ook de contacten met hulpverleners loopt via de intern begeleider.
 • Onderwijsassistenten: ondersteunen de groepsleerkrachten daar waar nodig. Zij begeleiden kleine of grotere groepjes leerlingen, bereiden werk voor en zijn letterlijk de extra handen in de klas.
 • Vakleerkrachten: voor de Plusklas Athena is een gespecialiseerde docent die een dag per week sommige leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 begeleidt bij werken aan complexe opdrachten.
 • Kleuters uit groep 1 en 2 krijgen van hun eigen leerkracht meerdere dagen gymles en één keer per week van de gymjuf. De vakdocenten bewegingsonderwijs verzorgen vanaf groep 3 twee keer een gymles in de grote gymzaal.
 • Gespecialiseerde vakleerkrachten van muziekschool Waterland, het Nederlands Kindertheater NKT en Wherelant verzorgen lessen in de groepen 3 t/m 7.
 • In de bovenbouw geven docenten lessen Godsdienstige - en Humanistische vorming.
 • Specialisten: in overleg met de Intern Begeleider vinden er veel gesprekken en behandelingen met specialisten op school plaats, dat voelt vertrouwd en scheelt ouders tijd. Denk aan schoolpsychologen, logopedisten, schoolarts, schoolmaatschappelijk werker, kinderfysiotherapeuten.
 • Stagiaires: De Blauwe Morgenster is een opleidingsschool; we bieden studenten van diverse studierichtingen een tijdelijke leer- en werkplek aan.
 • Administratief medewerker: ondersteunt ons bij administratieve zaken.
 • Conciërge: draagt zorg voor het gebouw en ondersteunt het team bij facilitaire zaken.
 • Directie: er is een directeur die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op school.

Leerkrachten aan het woord

"Bij onderzoeksvragen houd ik mijn mond en laat ik ze zelf ontdekken."

"Door als leerkracht juist niets voor te zeggen, komen leerlingen zelf tot een aanpak. Dat prikkelt hun leervermogen."