Onze resultaten

We streven ernaar om het beste uit onze leerlingen te halen door het bieden van kwalitatief goed onderwijs, talenten inzichtelijk te maken en de leeromgeving zo aantrekkelijk mogelijk maken. Toetsen zien we als een manier om de voortgang te meten. Maar we kijken vooral naar het kind zelf en hoe deze zich ontwikkelt gedurende het schooljaar. 

Kwaliteit van ons onderwijs is goed
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het onderwijs. De Inspectie gaat na in welke mate het onderwijs in de school in overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet. Zij doet dit door de kwaliteit van het onderwijs in de school te waarderen op een aantal terreinen. Het schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling maken deel uit van de toetsing door de Inspectie. Klik hier voor het laatste inspectierapport.

Eindresultaten
De resultaten van de toetsen en de uitstroompercentages naar het voortgezet onderwijs kunnen een graadmeter zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, maar we moeten hier wel heel voorzichtig mee omgaan. Naar onze mening zeggen cijfers vooral iets als je die afzet tegen de eigen talentenontwikkeling van het kind. Op De Blauwe Morgenster nemen wij de Centrale Eindtoets af. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten. Hier ziet u de resultaten van de afgelopen jaren.

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs
In groep 8 geven wij advies over de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling van de kinderen. De uitstroom de afgelopen jaren ziet er als volgt uit:
 
Schooljaar  2017 2018 2019 2020
voortgezet speciaal onderwijs - 2% - 2
praktijkonderwijs 2% 2% - -
VMBO beroepsgerichte leerweg 10% 9% 10% 5%
VMBO kadergerichte leerweg 12% 6% 14% 7%
VMBO gemengde leerweg - 2% 2% 11%
VMBO theoretische leerweg 22% 4% 16% 17%
VMBO-T/HAVO 6% 11% 7% 6%
HAVO 14% 13% 16% 20%
HAVO/ATHENEUM 10% 11% 5% 4%
ATHENEUM 14% 34% 16% 24%
GYMNASIUM 10% 6% 14% 4%
Waardering leerlingen en ouders
In het voorjaar van 2021 hebben wij onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders en leerlingen. Leerlingen geven onze school het rapportcijfer 8,2 en ouders 7,5. De leerlingen vinden de zelfstandigheid en keuzevrijheid vanuit dalton prettig en ervaren de sfeer op school als plezierig. Ouders geven aan dat ze blij zijn dat kinderen gestimuleerd worden om zelfstandig en planmatig te werken, waarbij ook voldoende aandacht is voor wat kinderen extra nodig hebben. Ouders zijn tevreden met de kundigheid van de leerkrachten en ervaren dat hun kinderen met veel plezier naar school gaan. Daar zijn we heel trots op. 

Jaarverslag
Wij staan voor een open en transparante communicatie en daarom brengen wij elk schooljaar een jaarverslag uit. Het is in eerste instantie bedoeld voor de ouders van de school maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van obs De Blauwe Morgenster. In het jaarverslag staan de activiteiten van het afgelopen schooljaar, de onderwijskundige ontwikkelingen, het kwaliteitsbeleid en de resultaten. 
 

Leerlingen aan het woord

"We kunnen kiezen waar we aan werken met onze weektaken."

"Lekker rustig werken op een stilteplek, juist samenwerken in de klas of achter de computer in het LAB."